مخاطب

برای هر گونه شک / خطا / کمک / پیشنهادات / شکایات / حذف هر برنامه / اضافه کردن هر برنامه / برای تبلیغات :

حذف برنامه از سایت ما – اگر شما صاحب واقعی هستند, ما ایمیل ارسال از فروشگاه Google Play-برنامه ایمیل ذکر ID خود را و یا وب سایت ID. تماس با ما ارسال اطلاعات خود را با وب سایت ما 4AppApk.com برنامه URL صفحه. ما برنامه خود را با در 24hours حذف خواهد شد.

ارسال / درخواست پاسخ به یک برنامه برای انتشار در وب سایت ما – بارگذاری .نرم افزار فایل از برنامه خود را به Zippyshare.com و یا گوگل درایو و یا در هر فایل های عمومی وب سایت به اشتراک گذاری. لطفا ما “فروشگاه Google Play URL” و.”نرم افزار URL فایل آپلود” با برخی از جزئیات. و پس از آن ما به شدید ما آپلود و انتشار در اینجا.

———————————————————