Disclaimer

  • 4Appsapk.com KHÔNG liên quan hoặc liên kết với Google, Google Play hoặc Android dưới mọi hình thức.
  • Tất cả các ứng dụng & trò chơi là bất động sản và thương hiệu của nhà phát triển tương ứng hoặc nhà xuất bản của họ.
  • Tất cả các ứng dụng & games in 4Appsapk.com are for HOME or PERSONAL use ONLY.
  • Các tài liệu trên trang web của 4Appsapk.com được cung cấp “như là”. 4Appsapk.com không bảo đảm, bày tỏ hay ngụ ý, và hướng từ chối và phủ nhận tất cả bảo hành khác, bao gồm nhưng không giới hạn, bảo đảm hoặc điều kiện về khả năng bán ngụ ý, phù hợp cho một mục đích cụ thể, hoặc không vi phạm sở hữu trí tuệ hoặc vi phạm quyền.
  • Thêm nữa, 4Appsapk.com không đảm bảo hoặc thực hiện bất kỳ đại diện liên quan đến độ chính xác, kết quả có khả năng, hoặc độ tin cậy của việc sử dụng các vật liệu trên trang web Internet của nó hoặc có liên quan đến vật liệu trên hoặc trên bất kỳ trang web liên kết đến trang web này.

Điều này “Disclaimer” được sửa đổi lần cuối vào ngày 22-may-2017